ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

1. POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE
- sporządzanie map do celów projektowych,
- wykonywanie map w postaci numerycznej,
- wytyczenia obiektów budowlanych,
- wytyczenia sieci liniowych urządzeń podziemnych,
- inwentaryzacje obiektów,
- inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego,
- sporządzanie dokumentacji powykonawczej.

2. GEODEZJA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
- wznowienia punktów granicznych,
- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenia nieruchomości,
- mapy do celów prawnych,
- ekspertyzy, badanie i regulacje stanów prawnych (m.in. do ksiąg wieczystych),
- dokumentacje do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.